Zmluvné podmienky

  • Za neúčasť študenta na výučbe neposkytuje jazyková škola žiadnu finančnú kompenzáciu.
  • Jazyková škola si vyhradzuje právo zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, a to v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo lektorov jazykovej školy alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.

Storno:

  • Stornovanie kurzu, na ktorý sa uchádzač prihlásil riadnym spôsobom (vyplnenie prihlášky, uhradenie kurzovného), v čase medzi registráciou a začatím kurzu, je možné so storno poplatkom 10% sumy jazykového kurzu.
  • Kurz, na ktorý sa uchádzač prihlásil riadnym spôsobom (vyplnenie prihlášky, uhradenie kurzovného) je možné stornovať do dvoch vyučovacích (45 min.) hodín so storno poplatkom 50% sumy jazykového kurzu.
  • Po uplynutí dvoch vyučovacích (45 min) hodín je možné stornovať kurz, na ktorý sa uchádzač prihlásil riadnym spôsobom (vyplnenie prihlášky, uhradenie kurzovného) bez nároku na vrátenie poplatku, ktorý bol za kurz uhradený.
  • V prípade neotvorenia Vami vybraného kurzu, Vám bude poskytnutá alternatívna možnosť v podobe možnosti zaradenia do inej skupiny alebo Vám bude vrátená zaplatená suma za kurz v plnej výške.

Ochrana osobných údajov:

  • Jazyková škola prehlasuje, že všetky uchádzačom kurzu poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytované na služby v rámci jazykovej školy, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, či bez ďalšieho súhlasu študenta budú uvedené údaje znehodnotené.
  • Študent podaním prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol jazykovej škole, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely jazykovej školy. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 2 rokov od jeho ukončenia.
  • Študent výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany jazykovej školy sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa študent výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.